Versie 1.2

Algemene Voorwaarden / Deelnemersreglement loterij Sportvereniging Nijemirdum-Oudemirdum Kombinatie

Dit reglement treedt in werking op 7 mei 2018.

Artikel 1, Organisatie
1. Sportvereniging Nijemirdum-Oudemirdum Kombinatie, bezoekadres Fonteinwei 21, 8567JT Oudemirdum, hierna te noemen: S.V. NOK, organiseert een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.
2. De opbrengst van de loterij komt – na aftrek van kosten – geheel ten goede aan het doel
dat in de vergunning staat omschreven. De afdracht aan dit doel bedraagt tenminste 50% van de totale opbrengst van de loterij.
3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de loterij door S.V. NOK. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften.

 1. De vergunning voor de uitvoering van de loterij ten behoeve van S.V. NOK is op 7 mei 2018 door de afdeling Toezicht & Aanbieder van de Kansspelautoriteit verleend onder nummer 12691.
  5. Degene die deelneemt aan de loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
  6. De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door S.V. NOK. De
  accountantscontrole en het toezicht op de te voeren administratie vindt plaats door PRIORE Accountants.  De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Notariskantoor Mr A.J. Nicolai te Balk.
  7. Degene die geen informatie van S.V. NOK wenst te ontvangen, kan schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname en uitsluitingen
1. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
2. Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
3. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot, kan het lot cadeau geven aan een derde, indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is óf een rechtspersoon.

 1. Uitgesloten van deelname zijn:
 2. Bestuursleden van S.V. NOK;
 3. Alle commissieleden betrokken bij deze loterij;
 4. Personeel en directie van Notariskantoor Mr A.J. Nicolai;
 5. Personeelsleden van Priore Accountants die direct betrokken zijn bij de controle van de loterij;
 6. Indien één van bovenstaande personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking. Het bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen.

 

Artikel 3 Speelwijze
1. S.V. NOK kent aan elke deelnemer een viercijferig lotnummer toe. Er zijn maximaal 1500 beschikbaar. De beschikbare lotnummers zijn aaneengesloten genummerd van 0001 tot en met 1500. Uit de beschikbare lotnummers kan de deelnemer het lot (of de loten) van zijn voorkeur kiezen. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht.
2. Het lotnummer wordt vermeld op de bevestiging van deelname, dat de deelnemer ontvangt, na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.
3. De exploitatie van de loterij vindt plaats tussen 7 mei 2018 en 15 september 2018. De trekking vindt plaats op zaterdag 15 september 2018 in Oudemirdum.

Artikel 4 Speelgeheim
De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5 Wijze van deelname
1. Deelnemen kan alleen door de aanschaf van (een) lot(en) via de daarvoor aangewezen webshop www.nokofmunt.nl. Deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname. Dit bewijs van deelname bevat de NAW-gegevens van de deelnemer en wordt per e-mail gestuurd naar het door deelnemer op te geven e-mailadres.

 1. S.V. NOK behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen. Indien een lotnummer meer dan eenmaal wordt toegekend, dan is alleen de deelname geldig, van de persoon of het bedrijf wiens aanvraag als eerste wordt ontvangen door S.V. NOK. Iedere volgende persoon en/of ieder volgend bedrijf met hetzelfde lotnummer wordt – met het betreffende lotnummer – uitgesloten van deelname. S.V. NOK stelt de betrokkene(n) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Degene die wilde deelnemen ontvangt vervolgens zijn betaalde inleggeld retour.
  3. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen – op zijn verzoek of op initiatief van S.V. NOK – het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens S.V. NOK niet geldend maken. Zowel de deelnemer als S.V. NOK zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
  4. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat S.V. NOK beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
  5. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens – bijvoorbeeld een adreswijziging of de wijziging van emailadres – kan alleen per e-mail aan S.V. NOK worden doorgegeven. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging.
  6. Een adreswijziging ontvangen door S.V. NOK resulteert in een wijziging in de deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 6.
 2. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 3. S.V. NOK is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
 4. kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
 5. onbetamelijk gedrag jegens S.V. NOK;
 6. (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude. De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. S.V. NOK zal vervolgens zorgdragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.

 

Artikel 6 Inleg
De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn EUR 50,00 (zegge: vijftig euro).

Artikel 7 Winnende lotnummers
1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt eenmaal een trekking plaats.

 1. De trekking is openbaar en vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt, door de met het toezicht op trekking en bepaling van het winnende lot belaste notaris, proces-verbaal opgemaakt.
 2. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
 3. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen. In één trekking kan een deelnemer meer dan één prijs winnen.
 4. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt, kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen
1. Deelnemers dingen mee naar prijzen in natura. De te winnen prijzen en de winkans worden vermeld via de website www.nokofmunt.nl.

 1. S.V. NOK is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling van de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars, de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen bekend te maken.
 2. S.V. NOK maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via de website van S.V. NOK, via de website www.nokofmunt.nl en via door haar gekozen media.
 3. De gewonnen prijzen zullen door S.V. NOK zo spoedig mogelijk worden uitbetaald. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij S.V. NOK bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door S.V. NOK geen verdere actie ondernomen.
 4. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld, tenzij dit expliciet is aangegeven.
 5. De kansspelbelasting over prijzen in natura wordt door S.V. NOK betaald. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting zijn voor rekening van de prijswinnaar(s).
  7. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan S.V. NOK.
 6. Aan de door S.V. NOK gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten.

Artikel 9 Bezwaren
1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs – moeten – op schrift en beargumenteerd – binnen één week na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van S.V. NOK Na de termijn van één week kan geen bezwaar meer ingediend worden.

 1. Indien het bezwaar door het bestuur van S.V. NOK wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 24 uur nadat hij dat deed aan S.V. NOK te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 10 Uitstel of afgelasting
Het bestuur van S.V. NOK is gerechtigd een trekking af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van S.V. NOK en op www.nokofmunt.nl. Ook zullen de deelnemers per e-mail op de hoogte worden gesteld. Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van S.V. NOK is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door S.V. NOK voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van S.V. NOK liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door S.V. NOK gepubliceerde uitslagen.

 1. S.V. NOK is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 2. S.V. NOK is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 3. S.V. NOK is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.
 4. S.V. NOK is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting.

 

Oudemirdum 7 mei 2018

Start typing and press Enter to search

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten